دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

شیمی تجزیه

 

دکترای شیمی
دوره دکترای شیمی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی ( تدوین رساله) می باشد که نحوه شروع و خاتمه هر مرحله، حداقل و حداکثر طول دوره و سایر موارد مطابق آیین نامه اجرایی دوره دکترای اجرا خواهد شد. 
 
 مرحله آموزشی: 
  در مرحله آموزشی دانشجویان علاوه بر سمینارهای 1 و 2 که هر یک به ارزش 1 واحد می باشد می بایست 16 واحد از دروس جدول پیشنهادی یا معادل آن که توسط گروه و یا دانشکده ارائه می شود را با مشورت استاد راهنما انتخاب نموده و با موفقیت بگذرانند. در هر صورت تعداد کل واحدها نباید از میزان واحدهای تعیین شده در آیین نامه دکترای مصوب شورای عالی برنامه ریزی بیشتر گردد
 
 
مرحله پژوهشی: 
  دانشجویانی که مرحله آموزشی را به اتمام رسانیده اند و پس از موفقیت در آزمون جامع کتبی و شفاهی بایستی جهت ادامه تحصیل در مرحله پژوهشی ثبت نام نموده و به فعالیت های علمی و تحقیقاتی در زمینه مورد نظر پرداخته و به تنظیم و تدوین رساله بپردازند، این فعالیت های علمی و تحقیقاتی با هدایت و نظارت استاد راهنما و زیر نظر کمیته هادی انجام می گیرد.