دانشکده علوم پایه

کارشناسان آزمایشگاه

فهرست اسامی کارشناسان آزمایشگاه های آموزشی- تحقیقاتی شیمی:

نام: مرضیه
نام خانوادگی: ایرانمنش
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی معدنی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
تلفن داخلی: 1409
تلفن مستقیم: 31321409 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: محمد رضا
نام خانوادگی: غلامحسین زاده
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: تحصیل در دوره دکترای تخصصی
رشته تحصیلی:شیمی فیزیک
مکان: مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
تلفن داخلی: 1390
تلفن مستقیم: 31321390 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: مهرنوش
نام خانوادگی: غفاری
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: تحصیل در دوره دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: 1409
تلفن مستقیم: 31321409 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: مهدیه
نام خانوادگی: قراچه داغی
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی آلی
مکان:مجتمع آزمایشگاهی طبقه سوم
تلفن داخلی:1407
تلفن مستقیم: 31321407 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: روشن
نام خانوادگی: احمدی
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: 1389
تلفن مستقیم: 31321389 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: مهسا
نام خانوادگی: صدیق پور
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی آلی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: 1400
تلفن مستقیم: 31321400 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام:زهرا
نام خانوادگی: سرحدی
سمت: مسئول انبار مرکزی دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه سوم
تلفن داخلی: 1386
تلفن مستقیم: 31321386 (034)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: