دانشکده علوم پایه

انبار مرکزی آزمایشگاه

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: سرحدی نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژِی

سمت: مسئول انبار مرکزی مجتمع آزمایشگاهی دانشکده علوم

محل دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه سوم

تلفن داخلی: 1386

تلفن مستقیم: 31321386 (034)

 

معرفی و شرح وظایف انبار مرکزی: