دانشکده علوم پایه

معرفی آزمایشگاه ها

آزمایشگاه فیزیک I:

در این آزمایشگاه آزمایش‌های مربوط به فیزیک مکانیک انجام می شود که می توان به آزمایشهایی مثل: آشنایی با مسایل اندازه‌گیری، آونگ ساده و مرکب، به هم‌بندی فنرها، اصطکاک، حرکت نوسانی فنر، حرکت |رتابی، قانون هوک، سقوط آزاد، میز نیرو، ماشین آتوود و سقوط آزاد اشاره کرد.
مسئول آزمایشگاه: خانم نجمه عراقی

آزمایشگاه فیزیکII:

در این آزمایشگاه آزمایش‌های مربوط به الکتریسیته و مغناطیس انجام می شود که می توان به آزمایشهایی مثل: روش اندازه گیری مقاومت، اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه و ولت متر، بررسی قوانین کیرشهف، مدار R – L، مدار R – L- C، مبدل‌ها (ترانسفورماتورها)، اندازه گیری ثابت زمانی و محاسبه ظرفیت خازن (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ ) ، به هم بستن خازن‌ها و محاسبه ظرفیت معادل (با استفاده از منحنی شارژ و دشارژ و محاسبه ثابت زمانی مدار) ،  دستگاه اسیلوسکوپ و طراحی آمپرمتر و ولتمتر  به کمک گالوانومت
مسئول آزمایشگاه: خانم فهیمه صادقی

آزمایشگاه فیزیک حرارت:

در این آزمایشگاه آزمایش‌های مربوط به فیزیک حرارت انجام می‌شود که شامل این موارد است: اندازه‌گیری ظرفیت گرمایی کالریمتر - اندازه‌گیری سرعت صوت در آب - اندازه گیری گرمای نهان ذوب - اندازه‌گیری نهان تبخیر - ضریب انبساط طولی در جامدات - بررسی قانون گازها - آزمایش بویل ماریوت - آزمایش شارل گیلوساک
مسئول آزمایشگاه: خانم نجمه عراقی

آزمایشگاه فیزیک نور:

در این آزمایشگاه آزمایش‌های مربوط به اپتیک هندسی انجام می‌گیرد.
مسئول آزمایشگاه: خانم فهیمه صادقی