دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

کارشناسان آزمایشگاه

نام: نجمه

نام خانوادگی: عراقی پور

پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

تلفن داخلی: 1398

تلفن مستقیم: 31321398

پست الکترونیک:

 

نام: فهیمه

نام خانوتدگی: صادقی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

تلفن داخلی: 1399

تلفن مستقیم: 31321399

پست الکترونیک: