دانشکده علوم پایه

فیزیک (حالت جامد)

 

 
معرفی رشته کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد:
علم فیزیک را عموما علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند که این ماده می تواند از ذرات ریز اتمی گرفته تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. در حقیقت هدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیده‌های طبیعی قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده برای بشر به شکل کمی است.
 
در رشته کارشناسی ارشد فیزیک حالت‌ جامد مباحث مرتبط با سیستم‌های‌ بس‌ ذره‌ای‌ (سیستمهایی که از بیش از یک ذره تشکیل شده باشند) مخصوصاً جامدات‌ مطرح است‌. ساده ترین بخش در این‌ گرایش‌ بررسی‌ بلورهای‌ جامدات‌ و خواص‌ اپتیکی‌، مکانیکی‌، الکتریکی‌ و صوتی‌ امواجی‌ است‌ که‌ در آن‌ منتشر می‌شود و این‌ بررسی‌ منجر به‌ پدیده‌های‌ مختلفی‌ مثل‌ ابر رسانایی‌، نیمه‌رسانایی‌ یا پخش‌ و انتقال‌ گرما می‌گردد.
پس به طور کلی در فیزیک حالت جامد رشته فیزیک دانش مربوط به کریستال‌ها و ویژگی‌های فیزیکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
 
برنامه درسی (سر فصل) ارشد فیزیک حالت جامد و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها:32 واحد
دروس الزامی مشترک: 15 واحد
دروس تخصصی و اختیاری: 9 واحد 
سمینار: 2 واحد
پایان نامه: 6 واحد
دروس جبرانی: تا سقف 9 واحد